Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Διευκρινήσεις για την έκδοση βεβαίωσης ζώνης Πρόσω – Επιχειρήσεων

Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το ν. 2641/1998 (Α’ 211) εκδίδει Βεβαιώσεις <<Ζώνης Πρόσω και Επιχειρήσεων >> σε όσους πήραν μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις κατόπιν αιτήσεως.

Για την έκδοση της Βεβαίωσης, ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει ΑΙΤΗΣΗ προς το ΓΕΣ/Δ4(ΔΙΣ) στην οποία επισυνάπτει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο – διεύθυνση κατοικίας – email).
  3. Επιπλέον έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμετοχή τους στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email στο gesdisarmy[AT]gmail.com
  • Με ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Θαλού και Πιττακού 10, 10558 Αθήνα
  • Μέσω των ΚΕΠ

Η ΔΙΣ, αφού παραλάβει το αίτημα. συνδυάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στρατολογικής κατάστασης με τους σχετικούς πίνακες Στρατιωτικών Μονάδων που συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις και τις ημερομηνίες αυτών, όπως έχουν καθορισθεί από τις κατά περίπτωση διαταγές της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

Τελικώς κατόπιν επεξεργασίας και ιστορικής έρευνας, απαντά είτε θετικά είτε αρνητικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην αίτηση σας.

Μετά την παραλαβή της αιτηθείσας βεβαίωσης ο κάθε ενδιαφερόμενος μαζί με λοιπά τυχόν δικαιολογητικά θα την υποβάλλει στο:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής

Τμήμα Ε’ (Ειδικές Συντάξεις)

Κάνιγγος 29, 101 10, Αθήνα