Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Εκδόσεις

Εκδοτικό έργο
Το μέχρι τώρα συγγραφικό έργο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) υπερβαίνει τους 100 ιστορικούς τόμους και μονογραφίες. Τα έργα αυτά αποτελούν το πανόραμα της σύγχρονης ελληνικής πολεμικής ιστορίας και καλύπτουν, από τη στρατιωτική τουλάχιστον πλευρά, όλα σχεδόν τα ιστορικά γεγονότα από το 1897 μέχρι σήμερα που σημάδεψαν θετικά ή αρνητικά τη νεότερη πορεία της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και κυκλοφορήσει περισσότερα από 800.000 αντίτυπα των ιστορικών τόμων της ΔΙΣ.

Επιβάλλεται να τονιστεί ότι οι εκδόσεις της ΔΙΣ είναι αξιόλογες, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εκστρατείας 86–19 και Εγχειρίδιο Εκστρατείας 86–20, είναι πλήρως τεκμηριωμένες με βάση το πρωτότυπο ιστορικό υλικό (αναφορές, εκθέσεις πεπραγμένων, σχέδια επιχειρήσεων, διαταγές επιχειρήσεων, πολεμικά ημερολόγια, ημερήσιες διαταγές, τεχνικές μελέτες, οικονομικά στοιχεία κ.ά.) από επίσημες και απόλυτα υπεύθυνες τεκμηριωμένες και αυθεντικού κύρους πηγές, παραδεκτές από την ιστορική επιστήμη. Η σύνταξή τους έχει γίνει κατά κανόνα από περισσότερα του ενός άτομα, με τη συνεργασία και τον έλεγχο επιστημονικών επιτροπών.

Η τελική διαμόρφωση του κάθε ιστορικού τόμου ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου από την ιεραρχία της ΔΙΣ και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση από ειδική επιτροπή (αξιωματικών, ιστορικών, επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, κ.ά.). Επομένως, όλες οι ιστορικές εκδόσεις της ΔΙΣ αποτελούν ιστορικές πηγές και πραγματικές αφετηρίες για πολλούς ιστορικούς ερευνητές που ασχολούνται με σχετικές συγγραφές, γιατί οι ενδιαφερόμενοι έχουν ακόμη και τη δυνατότητα πρόσβασης στο αντίστοιχο ιστορικό αρχείο από το οποίο προέκυψε η συγγραφή και έτσι συμπληρώνουν τις έρευνές τους.

Διάθεση εκδόσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τις εκδόσεις από:

Tο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Λ. Μεσογείων 227-231 (τηλ. 210–6598661).
Το ΕΚΕΜΣ Αθήνας (τηλ. 210–7675436).
Το Στρατιωτικό Πρατήριο 1ης Στρατιάς.
Τα Στρατιωτικά Πρατήρια Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Σωμάτων Στρατού.
Το ΤΥΕΣ/B΄ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου), τηλ. 210–6552673 (εκτός των μηνών, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου) για τους μεν διαμένοντες στην Αττική, προσωπικά, κάθε Τετάρτη από 09:00 έως 13:00, για τους δε εκτός Αττικής, ταχυδρομικά, στέλνοντας το ακριβές αντίτιμο της αξίας τους, με ταχυδρομική επιταγή, στην παραπάνω διεύθυνση.
Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΠΕΘΑ, προσαυξάνεται κατά 100%.