Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Ιστορικό

1887
Νομοθετείται, για πρώτη φορά, από το ελληνικό κράτος και συγκροτείται το «Τμήμα Στατιστικής Στρατιωτικών Πληροφοριών και Τοπογραφίας» της Διεύθυνσης Επιτελικής Υπηρεσίας του Υπουργείου των Στρατιωτικών (ΦΕΚ 274, Μέρος Πρώτο/2–10–1887), στις αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται τα εξής:
«Η συλλογή συγγραφών και υπομνημάτων αφορώντων εις την στρατιωτικήν γεωγραφίαν και ιστορίαν των εθνών, ιδία δε του Ελληνικού και του Τουρκικού, και σύνταξις της στρατιωτικής ιστορίας του τόπου»
(Άρθρο 1, παρ. 9)

1910
Συστήνεται, για πρώτη φορά, γραφείο με τίτλο «Ιστορικά Αρχεία», που υπάγεται στο Β΄ Τμήμα (Πληροφοριών–Εκπαίδευσης) της Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού του Υπουργείου Στρατιωτικών.

1914
Τα «Ιστορικά Αρχεία» αντικαθίστανται και μετονομάζονται σε «Τμήμα Ιστορίας» με ταυτόχρονη αλλαγή υπαγωγής στη Γ΄ Διεύθυνση (Εκπαίδευση–Κανονισμοί–Ιστορία) της Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού του Υπουργείου Στρατιωτικών.

1932
Δημιουργείται αυτοτελής φορέας του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) με τίτλο «Γραφείο Πολεμικής Εκθέσεως», αποτελούμενο από δύο τμήματα, Ιστορικό και Έκδοσης Πιστοποιητικών Υπηρεσίας Μετώπου.

1952
Το «Γραφείο Πολεμικής Εκθέσεως» μετονομάζεται σε «Υπηρεσία Πολεμικής Εκθέσεως» με τις ίδιες αρμοδιότητες (Ημερήσια Διαταγή της 11–01–1952).

1954
Η «Υπηρεσία Πολεμικής Εκθέσεως» μετονομάζεται σε «Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού» (Ημερήσια Διαταγή της 19–04–1954). Με την ίδια απόφαση (Ε.Π.4570/13/262218/8–4–54/ΓΕΣ/Α3) αναδιοργανώνεται σε νέες βάσεις και αναλαμβάνει ως κύριο έργο τη συγκέντρωση του απαραίτητου ιστορικού υλικού για τη συγγραφή και την έκδοση της πολεμικής και της τρέχουσας ιστορίας του Ελληνικού Στρατού.

2013
Η «Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού» αναδιοργανώνεται εκ νέου με τη συγκρότηση δύο Υπηρεσιών, της «Υπηρεσίας Εκδόσεων» και της «Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου».

2017
Η «Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού» εντάσσεται στις επιτελικές Διευθύνσεις του ΓΕΣ ως Δ4 και υπάγεται στον Δ΄ Κλάδο.