Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Προσωπικό

Το προσωπικό της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) αποτελείται από στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ). Το προσωπικό διακρίνεται σε Επιστημονικό και Διοικητικό.

Επιστημονικό Προσωπικό
Έχει την ευθύνη της συλλογής, ταξινόμησης, τήρησης και της εν γένει διαχείρισης του Ιστορικού Αρχείου. Ερευνά και μελετά το τηρούμενο αρχειακό υλικό με σκοπό τη σύνταξη/συγγραφή βιβλίων και άρθρων που αφορούν στην ιστορία των πολέμων του Ελληνικού Στρατού από το 1897 μέχρι σήμερα. Πλέον των παραπάνω, παρέχει βοήθεια σε όποιον ερευνητή επισκέπτεται τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού προς αναζήτηση στοιχείων για θέματα στρατιωτικής ιστορίας ή απαντήσεις σε ερωτήματα ιδιωτών που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολών.

Αυτό αποτελείται από:

Μόνιμους Αξιωματικούς, απόφοιτους του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (ειδικότητες Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας κ.ά.).
Ικανός αριθμός αυτών διαθέτει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους.

Διοικητικό Προσωπικό
Έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης ζητημάτων οργάνωσης και διοίκησης. Αποτελείται από ανώτερους και κατώτερους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς καθώς και μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους, στην πλειονότητά τους του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Αξιόλογο έργο σε θέματα διοίκησης αλλά και εξειδικευμένες υπηρεσίες, ανάλογα με το επιστημονικό τους πεδίο, παρέχουν οι Οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους στη ΓΕΣ/Δ4(ΔΙΣ), οι οποίοι είναι συνήθως πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, κάτοχοι πτυχίων ξένων γλωσσών, με γνώσεις χειρισμού Η/Υ κ.λπ.